top of page

Sekretesspolicy

Inledning och syfte
Syftet med denna integritetspolicy är att säkerställa att D3 projekt AB och dess övrigt ägda bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Tillämpning och revidering
D3 projekt AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av D3 projekt AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Ledamoten och suppleanten är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare, inhyrda konsulter samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Begrepp och förkortningar
Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.


Organisation och ansvar
Driftansvarig har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Spårbarhet
Integritet och konfidentialitet
För följande behandling av personuppgifter vid anställning och beställning av id06 gäller åtgärder som kod på E-mail och dator.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till driftansvarige utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
 

bottom of page